පෞද්ගලිකභාවයේ ප්‍රතිපත්තිය

පෞද්ගලිකභාවයේ ප්‍රතිපත්තිය

අපගේ ගණුදෙනුකාර ඔබට ("ගණුදෙනුකරු" "ඔබ" හෝ "ඔබේ") අතිවිශිෂ්ඨ සේවයක් සැලසිමේ අපගේ පරගේ යන්තයේ ප්‍රයන්තයේ වන්නේ ICICI බැන්ක් ලිමිටඩ් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ ("ICICI බැංකුව" "අපි" "අපගේ" හෝ "අප") ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය පිළිබඳව අපහට ඇති ගරුත්වයයි. ඔබගේ තොරතුරු ආරක්ෂා කරමින් අතිවිශිෂ්ඨ සේවයක් සැලසීම අපහට ඇති හැකියාවේ මුලික වැදගත්කමක් වන අතර, අපගේ ඉතාමත් වැදගත් වත්කම වන්නේ අපගේ ගණුදෙනු කරුවන්ගේ විශ්වාසනීයත්වයයි. ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු (සුවිශේෂයෙන්ම අපගේ ගණුදෙනුකරුවෙකු ලෙස ඔබ ගැන සඳහන් වන තොරතුරු) සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට අපි ඉහළම ප්‍රමුඛත්වය ලබා දේ. ICICI බැංකුව ඔබගේ පෞද්ගලික සහ මුල්‍යමය තොරතුරුවල නිවැරදි බව, රහස්‍යභාවය හා ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාමට කැපවී සිටී. එකී බැඳිමේ කොටසක් ලෙස ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු භාවිතයේදී අපගේ ක්‍රියාවන් පාලන කරනු ලබන පෞද්ගලිකභාවයේ මූලධර්ම අටක් අප විසින් සකසා තිබේ.

පෞද්ගලිකභාවයේ මූලධර්ම අට

1. වගකීව යුතු බව :

අපගේ භාරයේ ඇති ගණුදෙනු කරුවන්ගේ තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම ICICI බැංකුවේ වගකීමකි. කිසියම් කරුණු විමසිමක් සඳහා, කාරුණිකව ඔබගේ විමසිම මෙම පෞද්ගලිකත්වයේ ප්‍රතිපත්තිය අවසානයේ ඇති ලිපිනයට යොමු කරන්න.

2. හඳුනාගැනීමේ අරමුණු (Identifying Purposes) :

එකී තොරතුරු රැස් කිරිමට ප්‍රථමයෙන් හෝ එසේ රැස්කිරිමේදි පෞද්ගිලක තොරතුරු රැස්කිරිමේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද යන්න අප විසින් ප්‍රායෝගිකව කල හැකි පමණින් හඳුනාගැනිම සහ ලේඛනගත කිරීම කරනු ලැබේ. අප විසින් ඉල්ලනු ලබන තොරතුරු ඔබ විසින් තෝරාගන්නා ලද සේවාවන් හෝ නිපැයුම් අනුව තීරණය වනු ඇත.

රැස්කරනු ලබන තොරතුරු බොහොමයක් ඔබ මුල්‍යමය සේවාවන් හෝ නිපැයුම් සඳහා අයදුම් කරන විට ඔබගෙන් කෙළින්ම රැස්කර ගනු ලැබේ. අප වෙත ඔබ විසින් සපයන ලද පෞද්ගලික යොමු කිරීම් මගින් ද ආදායම් මුලාශ්‍ර  මගින් ද, ණය කාර්යංශය මගින් ද තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ. එකී තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අතිරේක තොරතුරු ලබා ගැනීම වෙනත් දේ අතර අපගේ නිපැයුම් සහ සේවාවන් සඳහා ඔබට ඇති සුදුසකම ඇගයීමට උදව් වනු ඇත.

ගණුදෙනුකරුවන් විසින් අප වෙත දැනුම් දීමකින් මිස, අප විසින් දුරකථන මගින් හෝ ඊමෙල් මගින් ගණුදෙනුකාර තොරතුරු සඳහා ආරාධනයක් හෝ ඉල්ලීම් නොකරනු ඇත. සිදුවිය නොහැක්කක් වන අපගේ දුරකථනයෙන් හෝ ඊමෙල් මගින් අනාරාධිත තොරතුරු ඉල්ලුමක් ගණුදෙනුකරුවන් ලැබුවහොත්, එකී ගණුදෙනුකරු ඔහු/ඇයගේ සම්බන්ධතා කළමණාකරු වහාම ඇමතිය යුතුය. එවිට අප විසින් එවැනි අනාරාධිත විමසුම් ගණුදෙනුකරුට කිරීම වහාම නැවත්විමට කටයුතු කල හැක. අප විසින් රැස්කල තොරතුරු ඒවා රැස්කල කාරණා සඳහා සහ අදාළ නීතියට අනුව, ප්‍රධාන වශයෙන් උපකාර කිරීමට සහ අපගේ ගණුදෙනකුරුවන්ට, සේවා යන නිපැයුම් බෙදා හැරීමට යොදා ගනු ඇත. කිසිම විටක අප විසින් ගණුදෙනුකරුවන්ට, ඔවුන්ගේ පුද්ගලික හැඳුනුම් අංක. (PINs) හෝ මුර පදය අපගේ ඍජු බැංකුමය සේවාවන් මගින් අනාවරණය කරන ලෙසට ඉල්ලනු නොලැබේ.

3. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු භාවිතා කිරීම :

ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉතාමත් දැඩි රහස්‍යගත ප්‍රමිතීන් අප විසින් සකසා තිබේ.

4. ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොතරතුරු අනාවරණය :

භාවිතයේ පවතින නීතියට අනුව හෝ ඔබට සේවා සැපයිමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියේදී හෝ ICICI බැංකුවේ සහ/හෝ එහි අනුබද්ධිතයන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම/සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා හැර අප විසින් ගණුදෙනුකාර තොරතුරු වෙනත්, බාහිර පාර්ශ්වයන්ට අනාවරණය කරනු නොලැබේ.

5. පිටස්තර පාර්ශ්වයන් විසින් අනුකූලවීම :

අපට සේවාවන් සැපයීමේදී සහයෝගය දක්වන බාහිර පාර්ශ්වයන් ඇමතීමට ලබා ගන්නා ගණුදෙනුකාර තොරතුරු අපගේ පෞද්ගලිකත්වයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව පිලිපැදීම අවශ්‍යම වේ.

6. නිවැරදිතාවය :

ඔබහට සේවය සැපයීමට අපට හැකිවන පරිදි, ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු නිවැරදි ලෙස, සම්පුර්ණයෙන් සහ එදිනට අදාළ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යා යුතුය.

ඔබගේ පෞද්ගිලක තොරතුරු අද දිනට නිවැරදි ලෙස පවත්වා ගැනීමට ඔබගේ පෞද්ගිලක හෝ වෙනත් තොරතුරුවල වෙනසක් ඇති නම්, එය පිළිබඳව ඔබ අපව දැනුවත් කළ යුතු වේ. අප සතු ඔබගේ තොරතුරු වල යම් දෝෂයක් ඔබ දුටුවේ නම්, ඒ පිළිබඳව අප දැනුවත් කල විට හැකි පමණ ඉක්මනින් ඒවා නිවැරදි කිරීමට අප කටයුතු කරනු ඇත.

7. ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම :

ආරක්ෂක ක‍්‍රමවේදයන් සහ අදාළ ආරක්ෂක ප‍්‍රතිපත්තින් මගින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අපි ආරක්ෂා කරන්නෙමු.

දත්ත ගුප්ත කේතනය කිරීමේ න්‍යායයන්, පෞද්ගලික හැඳුනුම් අංක, මුරපදයන් වැනි විද්‍යුත් ආරක්ෂක ක‍්‍රමවේදයන් ගණනාවක භාවිතය සහ ගින්නෙන් ආරක්ෂිත සහ අගුලු තබන ලද කැබිනට් භාවිතය, දත්ත රැස්කරන ස්ථාන සහ ලිපිගොනු වලට සේවකයන්ගේ ප‍්‍රවේශය සීමා කිරීම වැනි ආරක්ෂක ක‍්‍රමවේදයන්  අප විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී ඒවා අවුල් කරනු ලබන හෝ ගුප්ත කේතනය සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පවත්නා ආරක්ෂක මුලපත‍්‍රය වන 128-bit- SSL ගුප්ත කේතනය අප විසින් භාවිතා කරයි. තවද, එය දැනට වානිජමය වශයෙන් පවතින ගුප්ත කේතන තාක්ෂණයේ ඉහල තත්ත්වයේ  අන්තර්ජාතිකව පිළිගන්නා ක‍්‍රමවේදයක් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් එය ශ‍්‍රි ලංකාවේ බැංකු මගින් සහ ජාත්‍යන්තරව මුල්‍ය ආයතන මගින් භාවිතා කරනු ලැබේ.

අපගේ ආරක්ෂිත අඩවිය/අඩවි සඳහා ලොග් වීමට අද්වීතිය ලෙස හඳුනාගන්නා ඔබගේ එකම වලංගු භාවිතයේ නමට සහ මුරපදයට අවසර ලබාදීම සිදුවේ. මෙය බලය ලත් භාවිතා කරන්නන්ගේ වන පණිවිඩ පමණක් අපගේ ආරක්ෂිත අඩවිය/අඩවි තුළට ඇතුළත් කළ හැකි බව තහවුරු කරයි.

8. ගණුදෙනුකරුවන්ගේ විමසීම් :

පෞද්ගලිකත්වය, රහස්‍යභාවය පිළිබඳව හෝ ඔබහට කිසියම් තොරතුරක් සඳහා වන ඉල්ලීමක් ඉටුකළ ආකාරය පිළිබඳව ඔබට ප‍්‍රශ්ණයක් හෝ විමසිමක් ඇතිනම් කාරුණාකාර අපට ලියන්න/ඊ මෙල් පණිවිඩයක් එවන්න (මුදල් විශුද්ධි කරන නිළධාරියා වෙත (anti money Laundering officer) නිළධාරිගේ අවධානයට යන්න සඳහන් කරමින්) පහත දක්වා ඇති ලිපිනයට යොමු කරන්න නැතිනම් පහත දක්වා ඇති දුරකථන අංකයන්ට අමතන්න/ෆැක්ස් කරන්න.

ලිපිනය: ICICI බෑන්ක් ලිමිටඩ්
            ශ‍්‍රි ලංකා ශාඛාව
            58, ධර්මපාල මාවත,
            කොළඹ 07.
            ශ‍්‍රි ලංකාව
            දුරකථන: 0094-11-4242400
           ෆැක්ස්:0094-11-4719611

මාර්ග ගත පෞද්ගලිකත්වය-සාමාන්‍ය (Privacy Online General)

අප විසින් වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ දැනුවත්විම වැඩිදියුණු කිරීමට "කුකිස්" යනුවෙන් සඳහන් වන කුඩා පාඨ භාවිතා කල හැක. "කුකිස්" මගින් ඔබ වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කලේ කවදාද කෙසේද, කුමන අඩවියක්ද මිට පෙර භාවිතා කලේ යන්න සටහන් කිරීමට සහ ඔබට අදාල එකී තොරතුරු රඳවා තබා ගැනීමටද හැකියාව ඇත. "කුකිස්"  ඔබගේ පරිගණකය හඳුනාගැනීමට භාවිතා කළ හැක. එනමුත් එමගින් ඔබගේ පෞද්ගිලක  තොරතුරු රැස්කිරිමටත් හෝ ඔබගේ පරිගණකයේ අඩංගු දත්තයන් රැස්කිරිමටත් යොදා ගනු නොලැබේ. "කුකිස්"  භාවිතය බොහෝ වෙබ් අඩවිවල දැන් ප‍්‍රමිතිගත කි‍්‍රයාත්මකවීමේ කි‍්‍රයාපටිපාටිය වන අතර ඔබහට ඔබගේ බ‍්‍රවුසරයේ "කුකිස්"  ලද විට දැනුම් දීමට සකස් කල හැක.

ICICI බැංකුව ගණුදෙනුකරුවකු අතර ඇතිවු ගිවිසුමක නියමයන් ප‍්‍රකාරව පෞද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය කිරීමක දී ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමට බැඳී නොසිටී.

ICICI බැංකුව තමන්ගේ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට තදින් බැදි සිටින අතර එකී ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරුවල රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කිරීමට සහ එය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී අවශ්‍ය සියළුම සහ සාධාරණ පියවරගෙන ඇති අතර, එහි රහස්‍ය තොරතුරු මෙම පෞද්ගිලකත්ව ප‍්‍රතිපත්ති හෝ අදාල නම් ගණුදෙනුකරුවන් සමඟ ඇති ගිවිසුම් වල නියමයන් ප‍්‍රකාරව අනාවරණය කිරීමටද එසේ කිරිම තුලින් වගකීමක් ඇති නොවනු ඇත.

ලොග් වී ඇති පිටුවල සඳහන් තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ICICI බැංකුව (128-bit-ගුප්ත කේතය) පාවිච්චිය කරයි. ගණුදෙනුකරුවන් විසින් සපයන තොරතුරු මෙකි ගුප්ත කේතනය තුලින්  සම්ප්‍රේෂණය නොවන විට, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පද්ධතියේ (නිසි පරිදි වින්‍යාසයක නොමැති නම්) ගණුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරුවලට සුදුසුම ආරක්ෂා මට්ටම සපයමින් එයට අදාළ නිවේදනයක් මගින් ප‍්‍රදර්ශණය  කරනු ඇත.

තොරතුරුවල ආරක්ෂිතභාවය සුරැකිම සඳහා ඔබ ICICI බැංකුව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, උදාහරණ වශයෙන් ඔබ ප‍්‍රවේසම්කාරී ලෙස මුරපදයක් තෝරා ගන්නේ නම් තුන්වන පාර්ශ්වයක් විසින් අවසර නොමැතිව ප‍්‍රවේශවීම වළක්වාලන බවට අවධාරණය කරනු ලැබේ. තවද, ඔබගේ මුරපදය තුන්වන පාර්ශ්වයකට එය ලබාගත හැකිවන පරිදි, ලියා තැබීමෙන් හෝ වෙනයම් අයුරකින් සටහන් කිරීමෙන් හෝ වෙනත් අයකුට එය අනාවරණය කිරීමෙන්  ඔබ වැළකී සිටිය යුතුය.

ඔබ විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් සේවාවන් ලබා ගැනීමේ ක‍්‍රියාවලියේදී ICICI බැංකුවට අදාල කිසිම රහස්‍ය තොරතුරක්, කිසිම ආකාරයකට, වෙනත් පුද්ගලයෙකුට අනාවරණය කිරිමක් නොකළ යුතුය. මෙම වගකීම පැහැරහැරීම මෙහි සඳහන් කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, ICICI බැංකුවට අදාල සේවාවන් අවසන් කිරීම අයිතියක් එමගින්  ලැබෙනු ඇත.

ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආක‍්‍රමණය කර තිබෙන බවට හෝ ඔබගේ ගිණුම/ගිණුම් අනවසර පුද්ගලයින් විසින් පරිහරණය කර තිබෙන බවට ඔබ සැක කරන්නේ නම් කාරුණිකව ඔබ වහාම ඔබගේ මුරපදය වෙනස් කර පහත අංකයට අපව අමතන්න. තවද ඔබගේ අනුමැතිය නොමැතිව කිසියම් ගනුදෙනුවක් සිදුවී ඇති දැයි ඔබගේ ගිණුම් වාර්තා පිරික්සීමෙන් පරික්ෂා කරන්න. අවසර නොලත් සහ අසාමාන්‍ය ගනුදෙණු ඇති නම් වහාම අප වෙත දැනුම් දෙන්න.

ඔබගේ ගිණුම් වාර්තා නිතිපතා  පරික්ෂා කළ යුතු අතර, ඒවාහි කිසියම් දෝෂයක් ඇතිනම් අපට හැකි ඉක්මණින් දැනුම් දෙන්න.

බැංකු ගිණුම්

බැංකු ගිණුම් කිසියම් මාසයකට අදාලව ඔබගේ බැංකු ප‍්‍රකාශය, තැන්පතු තහවුරු කිරීමේ නිවේදන, හෝ ගිණුමක තත්ත්ව පෙන්නුම් කරන ඕනෑම ප‍්‍රකාශයක සඳහන් සටහනකට හෝ නොකර හැරීමකට ඔබ විරුද්ධත්වය පාන්නේ නම් ඔබ එම ප‍්‍රකාශය ලැබීමෙන් හෝ ඊමෙල් පත ලැබීමෙන් දින හත (7) ක් ඇතුලත බැංකුවට ලිඛිතව දැන්විය යුතුය. එසේ කිරීමට අපොහොසත්වීම එකී ගිණුම් ප‍්‍රකාශය සහ එකී ගිණුම් ප‍්‍රකාශයේ නිවැරදි භාවය ඔබ විසින් පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.වෙනත් වෙබ් අඩවි

ICICI බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය/අඩවි මෙකී පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රතිපත්තියෙන් පාලනය නොවන වෙනත් තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගේ වෙබ් අඩවි වලට සබඳතා තිබිය හැක. අදාළ පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රමිතීන් තිබෙන වෙබ් අඩවි පමණක් සම්බන්ධ කිරීමට අප උත්සහ ගත්තද, අපගේ පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රතිපත්තිය ඔබ ICICI බැන්ක් වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත්ව ගියවිට අදාල නොවේ. ඊට අමතරව අප වෙනත් තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගේ වෙඩ් අඩවිවල යොදාගන්නා පෞද්ගලිකත්ව පුරුදු පිළිබඳව වගකියනු නොලැබේ. එබැවින් අපි ඔබට යෝජනා කරන්නේ එකී අඩවි වල පෞද්ගලිකත්ව ප‍්‍රතිපත්තින් සහ ප‍්‍රකාශ පරීක්ෂා කර ඔබගේ තොරතුරු එක්රැස් කිරීම, භාවිතය,  බෙදා ගැනීම සහ අනාවරණය කෙසේ සිදුවිය හැකිද යන්න පරීක්ෂා කර බලන මෙන්ය.